noise_tcm2276-115112צמיגים נוטלים חלק חשוב בתמסורת הרעש שכלי הרכב מייצר בעת הנסיעה.בחירת צמיג עם דירוג רעש נמוך תפחית את השפעת הנהיגה שלך על הסביבה.


noise-highlighted_tcm2276-115342
מה מודד דירוג רעש האיחוד האירופי?
דירוג רעש האחוד האירופי מודד את  פליטת הרעש החיצוני של הצמיג בדציבלים.
דרגת רעש
מאחר ומעטים האנשים שמכירים את ערכי הדציבלים מוצגת גם דרגת הרעש. דרגה זו מסווגת את הצמיג ביחס לסף הרעש האירופי המוצע:
1 גל שחור: שקט (3 דציבלים או יותר מתחת לסף האירופאי העתידי)
2 גלים שחורים: מתון (בין הסף האירופי העתידי ו-3 דציבלים פחות)
3 גלים שחורים: רועש (מעל הסף האירופי העתידי)

למה מתייחס הדירוג?noise22_tcm2276-115116
ערכים דציבלים נמדדים בסולם לוגריתמי.
משמעות הדבר שעליה קלה בערכי הדציבלים תציג שינוי גדול בערכי הרעש. למעשה, שינוי ב-3 דציבלים בלבד תכפיל את הרעש המופק מהצמיג.
חשוב על אלפי המכוניות שנוסעות בכבישים בכל יום. אם כולנו נבחר בצמיגים עם דירוג רעש נמוך, ניתן רק לדמיין כמה שקט יותר יהיה בערים שלנו.

 


> יש עוד ביצועים שצריך להביא בחשבון
> שקלול ביצועי הצמיג

> חזרה לסקירה


כל הזכויות שמורות © 2022 ב.מ.ב צמיגים | צמיגי GOODYEAR.
הקמת אתר : דוטקום